Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

Εκπονούμε μελέτες Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)(Μελέτη Επικινδυνότητας).

 

Μετρήσεις:

  • Ακτινοβολίας
  • Θορύβου
  • Ποιότητας εισπνεόμενου Αέρα- TVOC(Volatile organic compounds)-Φορμαλδεΰδης
  • Οπτικής άνεσης
  • Θερμικής άνεσης

 

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

 

Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:

  • Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα)